Программа

ПРОГРАМА
зайнятості населення міста  Краснодон
на   період    до  2017 року
 
І. Основні підсумки виконання Програми зайнятості населення 
м.Краснодона  за  попередній період 
Програма зайнятості населення на 2012-2013 роки розроблена на підставі законодавства про зайнятість населення, загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття - є невід’ємною частиною програми соціально-економічного розвитку м.Краснодона.
Аналіз виконання завдань, визначених Програмою економічного і соціального розвитку м. Краснодона на 2012 рік, свідчить  про те, що на теперішній час досягнуті  результати розвитку, об’єднали зусилля влади і  міської громади в намаганні забезпечити достатньо  високу та стійку якість життя для теперішнього і майбутнього поколінь мешканців міста.
Програмою виділені пріоритетні напрямки для досягнення головної мети:   відновлення  економічного зростання,  забезпечення належного стану життя кожної людини та громадянина, що можливе за умови ефективної зайнятості.
Сприяння  зайнятості  для   незайнятих  громадян  і  безробітних здійснюється  у  співпраці   органів місцевого саморядування, служби  зайнятості  з  роботодавцями  різних форм власності.
За підсумками року у рейтинговій   оцінки  по Луганській  області  м. Краснодон  займає 5 місце.
У 2012 році  на обліку в міськрайцентрі зайнятості перебували  1927 громадянина,  які  проживають  на  території   Краснодонського регіону.
Роботодавцями  з  початку року до центру зайнятості  надані   відомості про 1677 вільних робочих місць та вакантних посад, з них  за розмірами заробітної плати: з мінімальною  11.2 %,  від мінімальної  до  середньої   по   регіону 84.6%,   вище середньої заробітної плати  5,5%.  Середній розмір оплати праці в розрахунку на вакансію склав  1786,5 грн.
За направленням служби зайнятості укомплектовано 1179 вакансій. Рівень комплектування вакансій    складає   70,3%.
Середня тривалість  комплектування вакансій  - 19 календарних днів, рівень забезпечення підприємств, установ та організацій регіону робочою силою становив  67,7%.  Найбільша кількість вакансій спостерігається в добувній, комунальній галузях економіки.
Надано  соціальні послуги   1805 особам   – 93,7% від незайнятих громадян,  які   перебували на обліку в міськрайцентрі зайнятості, що свідчить про запровадження активної політики на ринку праці.
Протягом звітного періоду  за сприянням центру зайнятості працевлаштовані 1028 незайнятих  громадян. Рівень працевлаштування склав 53,3%.
Серед працевлаштованих  -    406 осіб складають  жінки,  643 особи – молодь у віці до 35 років.
Працевлаштування  соціально вразливих категорій населення  відбувалося, як  на заброньовані так і вільні робочі місця.  На обліку в службі зайнятості  перебували  359  осіб, які потребують додаткових соціальних гарантій,  з  них  153 -  працевлаштовані.  Рівень працевлаштування цієї категорії громадян -  42,6%.
Завдяки вжитим заходам  у 2012 році створено 1075  нових робочих місць, у тому числі 69 – юридичними особами; шляхом укладення договорів між працівником та фізичною  особою -  635;  чисельність осіб зареєстрованих в органах виконавчої влади  як суб’єкти підприємницької  діяльності –371.
Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації безробітних   проводилися  за   професіями,  спеціальностями та напрямками.  Пройшли  профнавчання   202  безробітних. З числа молоді до 35 років профпідготовку пройшли 103 безробітних. Навчання безробітних  здійснювалося,  в  основному,  за  короткотерміновими програмами підвищення кваліфікації.
До участі в оплачуваних громадських роботах були залучені  478 безробітних, якими виконувались: догляд за людьми похилого віку,  сільськогосподарські роботи, очищення території від снігу та сміття та інші некваліфіковані роботи, що мали суспільно корисну спрямованість.
Найбільша кількість безробітних працювали на громадських роботах в СТОВ «Мирна долина» - 185 осіб,  територіальному центрі  - 48 осіб.
Участь у громадських роботах дозволяє безробітним тимчасово працювати та отримувати реальний заробіток, сприяє підвищенню мотивації до праці, надає можливість подальшого працевлаштування на підприємствах, де виконувались громадські роботи. Таким чином щороку на постійне місце роботи працевлаштовуються біля 10 безробітних.
Ці роботи активно використовуються,  як найдійовіший  напрямок активної політики на ринку праці та важливий фактор підтримки цивілізованих умов життя соціально вразливих верств населення.
Фінансування громадських робіт здійснювалося за кошти роботодавця, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття,  місцевого бюджету (у КП “КШЕУ”  відпрацювали 131 безробітний). Витрати на організацію та проведення громадських робіт за рахунок  коштів підприємств склали – 16,6 тис.грн., місцевого  бюджету –24,7 тис. грн., Фонд – 139,5 тис. грн.
В   значному   ступені  сприяє продуктивній зайнятості  підтримка службою зайнятості  підприємницької ініціативи безробітних. У 2012році 24 безробітних отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю для  організації  підприємницької   діяльності.
Служба зайнятості сприяє громадянам у оволодінні  необхідними знаннями, уміннями й навичками, які допомагають в ефективному веденні власного бізнесу шляхом організації професійного навчання основам підприємницької діяльності на базі навчальних закладів.
Під час навчання слухачі отримують знання з основ менеджменту, ринкової економіки, маркетингу, бухгалтерського обліку, основ трудового законодавства.
Особлива увага приділяється профорієнтаційній роботі. Рівень охоплення незайнятих громадян профорієнтаційними послугами становить 93,8% .
Одним з пріоритетних напрямків визначено надання допомоги з пошуку роботи людям з обмеженими фізичними можливостями. На обліку в міськрайцентрі зайнятості впродовж року перебували   36  осіб з обмеженими фізичними можливостями
За сприянням міськрайцентру зайнятості  роботу отримали 20 осіб,  рівень працевлаштування  складає  55,5%.
Активними  роботодавцями,  що надають вакансії для осіб з обмеженими фізичними  залишаються: ПАТ«Краснодонвугілля», КП «Краснодонське тролейбусно-автотранспортне управління», філія відкритого акціонерного товариства «Коровай».
II. Основні тенденції соціально-економічного розвитку регіону
та розвитку регіонального ринку праці
 Рішення щодо розробки Програми прийнято відповідно до статті 18 Закону України «Про зайнятість населення»,  Наказу Міністерства  соціальної політики України від   11.02.2013 р. № 50 «Про розроблення  проектів територіальних (місцевих) програм зайнятості населення на період до 2017  року», рішення  Краснодонської міської ради    від  19.03.2013 р. № 149 «Про     організацію виконання наказу Міністерства  соціальної політики України від 11.02.2013 р. № 50 «Про розроблення та узгодження проектів територіальних (місцевих) програм зайнятості населення на   період   до 2017 року».
Програма визначає заходи  і шляхи розв’язання проблем у сфері зайнятості населення,  що спрямовані на підвищення  рівня економічної активності населення, сприяння його продуктивній зайнятості та посилення соціального захисту від безробіття. 
Мета програми  -  розширення можливостей реалізації права громадян  на гідну працю, підвищення їх доходів шляхом:
- створення умов  для підвищення рівня зайнятості населення;
- стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць;
- збереження та розвитку трудового потенціалу,
- забезпечення регулювання ринку праці за допомогою правового, організаційного та економічного механізмів, що створюють умови для забезпечення зайнятості населення та його соціального захисту від безробіття.
Пріоритетними завданнями Програми є:
-    сприяння забезпеченню економіки регіону кваліфікованими кадрами;

-          регулювання соціально-трудових відносин,  здійснення контролю за дотриманням роботодавцями  норм трудового законодавства щодо мінімальних гарантій в оплаті праці та укладення трудових угод з найманими працівниками;

-          легалізація  зовнішньої трудової міграції населення міста  та посилення  його  соціального захисту;

-          підвищення  конкурентноспроможності робочої сили;

-          сприяння  працевлаштуванню незайнятого населення, забезпечення соціального захисту безробітних громадян;

-          проведення моніторингу показників ринку праці, здійснення інформаційного забезпечення з питань реалізації завдань і заходів Програми;

-           проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед соціальних партнерів, роботодавців та населення щодо спектру послуг, які надаються службою зайнятості;

-          організація навчання безробітних за найбільш ефективними видами і напрямками.

Для шахтарського міста Краснодона розвиток підприємництва  і укріплення  його позицій  має важливе соціально-економічне  значення.

По-перше, це стабільні надходження до місцевого бюджету від діяльності суб’єктів підприємництва, які складають 15,5% всіх податкових надходжень місцевого бюджету.
По-друге, це додаткові робочі місця для мешканців міста за рахунок відкриття нових   об’єктів.
За рахунок  розвитку підприємництва в місті конкурентними стали ринки з надання послуг і вантажно-пасажирських перевезень,  побутового обслуговування населення, аптечно-лікувальних, нотаріально-юридичних та інших
За поточний  період зареєстровано 371 новостворених суб’єктів  господарювання  -  юридичних і фізичних особи, 537 суб’єкт господарювання припинив   підприємницьку  діяльність.
Для підтримки  підприємництва в 2012  році передано в оренду   28   нежитлових приміщень, (2011 рік – 33).
 
Підприємцям  надано 1223  консультації (2011 рік - 784 консультації) з питань дозвільного характеру,   видано 551 дозволів  (2011 р. – 689).
Одним із пріоритетних напрямків економіки  міста є  розвиток ринкової інфраструктури.
За  період 2012 року  промисловими підприємствами  міста реалізовано продукції на суму 3081,6 млн.грн., що складає  95,9 % до рівня 2011 року та  73,1 %  до програмного показника. Зниження обсягів виробництва  обумовлено падінням запиту на вироби.
Формування сприятливого інвестиційного клімату є одним з основних напрямків бюджетної політики міста.
У регіоні є відповідні умови для успішного промислового виробництва, надання логістичних  послуг, торгівлі: природні ресурси, земельні ділянки та промислові будівлі, транспортна інфраструктура, трудові навички робочої сили, сприятливий клімат та власні водні ресурси.

За період 2012 року  на підприємствах  міста  обсяг   капітальних  інвестицій

склав 419,4 млн.грн., що  на 19,7 % менше ніж за 2011 рік.

Результатом  спільної роботи  Експертного комітету з оновлення стратегії розвитку міста   разом з  Проектом  міжнародної технічної допомоги  Агенства США по міжнародному розвитку (USAID)  «Локальні інветиції та національна  конкурентоспроможність»  (ЛІНК)  внесені відповідні коригування  у Стратегію  розвитку  м. Краснодону  до 2015 року.

Капітальні  інвестиції ПАО “Краснодонвугілля” складають  98,9 % від загальної суми. Компанією “Метінвест Холдинг” профінансовані  кращі проекти міста  за підсумками конкурсної програми на суму  405 тис. грн.

При підтримці  компанії  “Метінвест Холдинг ”  побудовано газопровід в селище Новосімейкіно.

В загальноосвітніх школах та  дитячих дошкільних закладах  міста  проводиться перший етап  конкурсу проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій.

Проведена робота при підтримці  Німецького  товариства  міжнародної співпраці з розроблення  спільного туристичного бренда, який буде об’єднувати теріторії міст Краснодон та Свердловськ. Розроблено логотип “ДивоСхід” та маркетинговий план спільних дій  щодо розвитку туризму.

Підписано меморандум  про співпрацю  в спільному  просуванні   територій   міст Краснодон, Свердловськ та Краснодонського району.

Головне місце в структурі економіки посягає добувна вугільна промисловість і є лідером промислового сектору міста Краснодону.

ПАТ «Краснодонвугілля»  за 2012 рікреалізовано продукції на 2857,3 млн. грн. та здобуто 5394,4 тис. тон вугілля , що в порівнянні  з 2011 роком  менше на 252,6 тис.тон. Реалізовано продукції   на загальну суму  2857,3 млн.грн. (96,5 % до 2011 року).

Галузь металургії представлена ТОВ «Інтерпрокат» виготовлено 958,7 тон продукції, виробництво труб зменшилось на 20 %.

Підприємствами машинобудування у 2012 році  обсяг реалізації  промислової продукції склав 22,9 тис. грн, або 116,2 % до рівня  минулого року.

Обсяг реалізованої промислової продукції по  ЗАТ «Краснодонський завод «Автоагрегат»  - 859,7  тис. грн, що складає  10,1 % до обсягу 2011 року.

Спостерігається значний спад виробництва продукції за рахунок дефіциту фінансових ресурсів та кола замовників на деякі види продукції (амортизатор телескопічний, вакуумний пыдсилювач  гальм, пневмопружина).

Обсяг  реалізованої продукції ВАТ «Юність»  7988,5 тис.грн. та склав 118,1% до аналогічного періоду минулого року. Підприємствами харчової галузі промисловості реалізовано продукції на суму 81,5 млн. грн. ПАТ «Краснодонський м’ясокомбінат» в 2012 року виготовлено 1134,8 тон ковбасних виробів та 270,5 тон полуфабрикатів. В порівнянні  з 2011 роком  виробницства ковбаних виробів зменшилось  на 24,3 %та 11,9 %  - виробництво полуфабрикатів.

Основним видом діяльності ПАТ «Коровай»  Краснодонський хлібокомбінат» є виробництво хліба, хлібобулочних та кондитерських виробів. Обсяг виробництва хлібокомбіната зменшився, що пояснюється зростанням цін на енергоносії, борошно та іншу сировину. Виробництво хлібобулочних виробів склало 90,4%, кондитерських  – 63,7% до рівня попереднього року. Одним із шляхів рішення  по збільшенню виготовлення продукції  є розширення асортименту та  розширення мережі фірмових магазинів.

Українське-польським   ТОВ “Криос”  реалізовано продукції на суму  2350,0 тис. грн., що більше  на 20 % періоду минулого року.  

 

 

Основні  завдання та напрями  соціально – економічного розвитку

м. Краснодону  на період до 2017 року:

 

-  підтримка та популяризація вітчизняного ( місцевого) товаровиробника;

-   розширення ринків збуту;

-   залучення інвестиційних ресурсів на модернізацію та переоснащення виробництва;

-   запровадження нових технологічних процесів, ресурсо – та  енергозберігаючих технологій;

-   сприянні розвитку інноваційних підприємств у сфері малого та середнього бізнесу.

-   консолідація зусиль органів місцевої влади, представників різних галузей промисловості та інших об’єднань суб’єктів господарювання щодо розв’язання проблемних питань подальшого розвитку промислового комплексу міста;

-   залучення підприємств на договірній основі до реалізації основних заходів міських цільових програм.

Програмою зайнятості передбачені заходи,  спрямовані на збереження існуючих робочих  місць і створення нових,  надання соціальних послуг, оптимізація строків пошуку роботи, регулюванню соціально – трудових відносин, використанню робочої сили.

Тенденції, які відбувалися на ринку праці протягом 2012 року  свідчать про те, що  до міськрайцентру зайнятості за пошуком роботи  звертатимуться  понад   2290 осіб щороку.

Працевлаштування  незайнятого  населення  за  сприянням  міськрайцентру  зайнятості  у  період до  2017 року  складатиме  по  1035 осіб щорічно,     у тому числі на дотаційні робочі місця  по 35 безробітних. 

До  професійного  навчання  будуть  залучені   щороку   по  192 безробітних,  а  до  участі  в оплачуваних громадських роботах  по 244 безробітних.

В Програмі зайнятості особлива увага приділена організації профорієнтаційної роботи із школярами, з метою підвищення мотивації до вибору робітничих професій, які користуються попитом на ринку праці,  також   передбачені заходи сприяння зайнятості громадянам, які потребують соціального захисту  і  нездатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці.

Пріоритетними напрямками діяльності служби зайнятості будуть:

 

-                     Надання інформації про стан ринку праці й перспективи його розвитку;

-                     Удосконалення профорієнтаційної  роботи,  насамперед серед молоді з використанням  програмно - апаратних комплексів «Мотиваційний термінал розвитку зацікавленості  до  професійного самовизначення»;

-                     Розширення  підготовки  кадрів з числа незайнятого населення за індивідуальними планами й програмами на замовлення роботодавців під конкретні  робочі місця;

-                     Оперативне працевлаштування безробітних на вільні робочі місця шляхом якісного підбору претендентів на вакансії;

-                     Розробка та реалізація спільних заходів з місцевими органами влади, профспілками та роботодавцями  для забезпечення зайнятості різних верств населення;

-                     Підвищення конкурентоспроможності робочої сили

-                     Посилення мотивації людини до легальної продуктивної зайнятості.

Фінансове забезпечення Програми зайнятості населення здійснюватиметься відповідно до чинного законодавства, за рахунок коштів  Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування, роботодавців, місцевого бюджету.

ІІІ. Напрями та заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення до 2017 року

 

 

Найменування напряму (заходу)

Виконавці

 

Строк

 виконання

Джерело

фінансування

1

2

3

 

1. Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць

1.1. Надавати інформаційно-правову підтримку економічно активному населенню, у тому числі безробітним, в організації та проведенні підприємницької діяльності.

Краснодонська об’єднана податкова інспекція, Управління пенсійного фонду,

Управління економіки та власності,

Управління праці та соціального захисту населення, Краснодонський міськрайцентр зайнятості

2013-2017

 

1.2. Забезпечити реалізацію Закону України «Про зайнятість населення» щодо стимулювання самозайнятості населення та створення нових робочих місць суб’єктами малого підприємництва у пріоритетних галузях економіки.

Управління пенсійного фонду,

міськрайцентр зайнятості

2013-2017

 

1.3. Проводити роз’яснювальну роботу з питань стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць за різними видами економічної діяльності, надання компенсації єдиного соціального внеску.

Краснодонський міськрайцентр зайнятості,

Управління пенсійного фонду,

Управління економіки та власності

 

2013-2017

 

1.4.  Забезпечити створення умов для організації й проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру.

УЖКГ ,

Підприємства, організації та установи, Краснодонськийміськрайцентр зайнятості

 

щорічно

Місцевий бюджет,

роботодавці,

Фонд загальнообов’язко-вого державного соціального страхування на випадок безробіття

1.5. Для забезпечення  легалізації робочих місць, соціального захисту найманих працівників посилити контроль за недопущенням випадків використання без належного оформлення трудових відносин.

Краснодонська об’єднана податкова інспекція,

 Територіальна державна інспекція праці, Краснодонський міськрайцентр зайнятості,

 Управління праці та соціального захисту населення

2013-2017

 

1.6.Розв’язання проблем зайнятості населення міста, застосування сфери праці шляхом  створення  85  нових робочих місць  юридичними особами на період   2013 - 2017 роки, в тому числі по підприємствам:

 

ПП “Краснодон-Авторесурс”                                     -20

ТОВ “Краснодонмашинобудівник”                           -12

ТОВ “ЛДЦ “Здоров’я”                                               -20

ЗАТ “Краснодонхарчовик”                                        -10

ПП “Краснодонський медичний центр  естетичної стоматології                                                                  -3

ТОВ “СхідЛугТрейд”                                                   -1

ТОВ  ТП “Енергія Плюс”                                            -1

ТОВ “Техсервіспром”                                                  -2

ТОВ “Нікабудгрупа”                                                    -2

Громадська огранізація “Краснодонська міська лікарняна каса”                                                              -2

Державна прикордона  служба України                  -10

ТОВ “Східінвест плюс”                                              -2

 

 

 

 

2. Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення

2.1. Сприяти роботодавцям у здійсненні професійного навчання працівників на виробництві.

Краснодонський міськрайцентр зайнятості

Підприємства, організації та установи міста,

2013-2017

 

2.2. Забезпечити організацію професійного навчання зареєстрованих безробітних (зокрема, навчання за інтегрованими професіями) та сприяння щодо підтвердження результатів неформального професійного навчання за робітничими професіями.

Краснодонський міськрайцентр зайнятості

Учбові заклади

м.Луганськ,

м.Краснодон,

інші  міста України

2013-2017

 

2.3. Забезпечити профпідготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних згідно з потребами ринку праці регіону.

Краснодонський міськрайцентр зайнятості

Учбові заклади,

Роботодавці

 

2013-2017

 

2.4. Сприяти підвищенню рівня конкурентоспроможності на ринку праці осіб віком від 45 років шляхом видачі ваучерів.

Краснодонський міськрайцентр зайнятості

 

 

2013-2017

Фонд загальнообов’яз-кового державного соціального страхування на випадок безробіття

2.5.Проводити профорієнтаційні заходи для молоді, з метою підвищення мотивації до оволодіння робітничими професіями, формування професійних намірів і побудови професійної кар’єри:

-         проводити для учнів загальноосвітніх шкіл групові профінформаційні семінари, професіографічні екскурсії;

-         організовувати для випускників шкіл Дні відкритих дверей навчальних закладів, центру зайнятості;

-         проводити презентації робітничих професій із залученням представників професійно-технічних навчальних закладів.

Краснодонський міськрайцентр зайнятості,

Управління освіти,

Центр соціальних служб, сім’ї, дітей та молоді, міськрайцентр зайнятості

 

2013-2017

 

2.6. Інформувати молодь про перспективи  працевлаштування.

Краснодонський міськрайцентр зайнятості ,

Роботодавці

 

2013-2017

 

2.7. Проводити моніторинг  стану професійного навчання кадрів на виробництві підприємств, установ та організацій міста з метою розповсюдження позитивного досвіду роботи  із цього напрямку.

Підприємства, установи та організації міста,

Управління праці та соціального захисту населення

2013-2017

 

3. Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення регулювання трудової міграції

3.1. У місцевих ЗМІ надавати інформацію  і роз’яснення, спрямовані на попередження неврегульованої міграції, торгівлі людьми.

Управління праці та соціального захисту населення,

Центр соціальних служб, сім’ї, дітей та молоді,

Міськрайцентр зайнятості

2013-2017

 

3.2. Проводити семінари з безробітними, що перебувають на обліку, щодо питань трудової міграції та протидії торгівлі людьми.

Краснодонський міськрайцентр зайнятості,

Центр соціальних служб, сім’ї, дітей та молоді.

2013-2017

 

3.3. Сприяти реалізації механізму застосування праці іноземців в Україні з метою запобігання їх нелегальній зайнятості. Проводити семінари з керівниками і спеціалістами кадрових служб з питань використання праці іноземців.

Краснодонський міськрайцентр зайнятості

 

2013-2017

 

3.4. Забезпечити контроль за діяльністю суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні.

Територіальна державна інспекція праці

2013-2017

 

4.Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці

4.1. Надавати профорієнтаційні послуги соціально незахищеним категоріям населення з метою підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці:

-                      проводити тематичні семінари для цільових груп населення,  із залученням соціальних партнерів;

-                      надавати індивідуальні професійні та психологічні консультації.

Краснодонський міськрайцентр зайнятості,

Управління освіти,

Центр соціальних служб, сім’ї, дітей та молоді,

Управління праці та соціального захисту населення.

2013-2017

 

4.2. Надавати консультації людям з особливими фізичними можливостями з питань працевлаштування, профпідготовки та перепідготовки.

Краснодонський міськрайцентр зайнятості,

МСЕК,

Управління праці та соціального захисту населення.

2013-2017

 

4.3. Проводити ярмарки вакансій для громадян, які потребують соціального захисту.

Краснодонський міськрайцентр зайнятості,

МСЕК,

Управління праці та соціального захисту населення.

2013-2017

 

4.4. Інформувати Управління праці та соціального захисту населення про наявність вільних робочих місць для працевлаштування людей з особливими фізичними потребами.

Краснодонський міськрайцентр зайнятості,

Підприємства міста

2013-2017

 

4.5. Забезпечити надання профорієнтаційних послуг інвалідам з метою прискорення їх адаптації до умов ринку праці та професійної інтеграції у суспільство

Краснодонський міськрайцентр зайнятості Управління праці та соціального захисту населення,

Центр соціальних служб, сім’ї, дітей та молоді.

2013-2017

 

4.6. Стимулювати роботодавців до працевлаштування на перше робоче місце за отриманою професією (спеціальністю), насамперед молоді, та людей з обмеженими фізичними можливостями.

Краснодонський міськрайцентр зайнятості,

Центр соціальних служб, сім’ї, дітей та молоді

Управління праці та соціального захисту населення.

 

2013-2017

 

 

 

Готував                                                                                                                  І.М.Танасюк

 

Секретар міської ради                                                                                         В.Є.Якимов

 

 

 

 

 

Додаток до Програми

Таблиця 1. Основні показники ринку праці

 

Найменування

показника

2011

звіт

2012

звіт

2013

очікува

не

2014

прогноз

2015

прогноз

2016

прогноз

2017

прогноз

 

1. Чисельність зайнятого населення віком 15 – 70 років (у середньому за період), тис. осіб – усього

 

64,2

65,0

66,0

 

 

 

 

 

 

65,0

 

 

 

 

 

 

65,0

 

 

 

 

 

 

65,0

 

 

 

 

 

 

65,5

        

з неї зайнятого населення  працездатного віку

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Рівень зайнятості, у %  до чисельності населення:

віком  15 - 70 років

 

 

 

 

 

 

 

працездатного віку

 

 

 

 

 

 

 

віком 15 - 24 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Чисельність безробітного населення віком 15-70 років, визначена за методологією МОП (у середньому за період), тис. осіб – усього

 

1,1

1,1

1,1

1,0

1,0

1,0

1,0

 

працездатного віку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Рівень безробіття, визначений за методологією МОП,  у % до чисельності економічно активного населення:

віком 15 - 70 років

0,46

0,46

0,46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,45

працездатного віку

 

 

 

 

 

 

 

віком 15 - 24 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2. Показники професійної підготовки

та використання робочої сили

 

Найменування

показника

2011

звіт

2012

звіт

2013

очікуване

2014

прогноз

2015

прогноз

2016

прогноз

2017

прогноз

1. Кількість випускників навчальних закладів в регіоні, тис. осіб – усього

1,376

1,316

1,316

1,300

1,300

1,300

1,300

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

- випускників вищих навчальних закладів ІІІ −             ІV рівнів акредитації, усього

 

 

 

 

 

 

0,664

 

 

 

 

 

0,600

 

 

 

 

 

0,600

 

 

 

 

 

0,600

 

 

 

 

 

0,600

 

 

 

 

 

0,600

 

 

 

 

 

0,600

з них працевлаштовані як молоді працівники;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- випускників вищих навчальних закладів  І −                  ІІ рівнів акредитації, усього

 

0,223

0,216

0,216

0,200

0,200

0,200

0,200

з них працевлаштовані як молоді працівники;

 

0,489

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

 

 

- випускників професійно-технічних навчальних  закладів, усього

 

 

 

 

 

 

 

 

з них працевлаштовані як молоді працівники

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Кількість укладених договорів про стажування між роботодавцем і особою, яка продовжує навчання, одиниць - усього

-

-

-

 

 

 

 

з них такі, що передбачають

 

 

 

 

отримання заробітної плати, одиниць

 

-

-

 

 

 

 

 

3. Кількість укладених трудових договорів (строком не менш як на три роки) між роботодавцем та молодим працівником, що погоджується працювати в сільській місцевості, одиниць - усього

 

-

-

 

 

 

 

 

в тому числі з отриманням:

 

 

 

 

 

 

 

 

одноразової адресної допомоги

 

-

-

 

 

 

 

 

житла

-

-

 

 

 

 

 

4. Середньооблікова штатна чисельність працівників, тис. осіб

 

 

 

 

28,0

27,2

27,5

27,5

 

 

 

 

27,5

 

 

 

 

27,5

 

 

 

 

27,5

5. Кількість працівників, які знаходяться у вимушених неоплачуваних відпустках з ініціативи роботодавців,          тис. осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

у % до середньооблікової штатної чисельності працівників

 

 

 

 

 

 

 

6. Кількість працівників, які працюють у режимі неповного робочого дня (тижня),             тис. осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у % до середньооблікової штатної чисельності працівників

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Кількість працівників, які підвищили свою кваліфікацію, тис. осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у % до середньооблікової штатної чисельності працівників

 

 

 

 

 

 

 

9. Кількість працівників, які пройшли професійну підготовку та перепідготовку, тис. осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у % до середньооблікової штатної чисельності працівників

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

за кошти роботодавця

 

-

-

 

 

 

 

 

за власні кошти

 

-

-

 

 

 

 

 

10. Кількість осіб старше 45 років, що отримали ваучер

-

-

15

25

26

26

26

 

                          Таблиця 3. Працевлаштування на нові робочі місця

 

Найменування

показника

2011

звіт

2012

звіт

2013

очікуване

2014

прогноз

2015

прогноз

2016

прогноз

2017

прогноз

1. Працевлаштування на нові робочі місця, осіб – усього

 

-

-

267

288

270

270

270

з них:

1.1 юридичними особами

 

-

-

17

388

20

5

5

1.2 фізичними особами-підприємцями та іншими фізичними особами – платниками податку з доходів фізичних осіб (включаючи робочі місця для найманих працівників)

-

-

250

250

250

265

265

2. Працевлаштування на нові робочі місця за видами економічної діяльності, осіб*:

 

 

 

267

288

270

270

270

переробна промисловість

 

 

 

17

22

22

15

15

будівництво

 

 

2

2

2

2

2

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

 

 

201

212

209

216

216

діяльність готелів та ресторанів

 

 

10

10

5

5

5

діяльність транспорту та зв'язку

 

 

10

10

10

10

5

фінансова діяльність

 

 

 

 

 

 

 

 операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

 

 

10

10

10

10

10

державне управління

 

 

 

10

 

 

 

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

 

-

7

2

2

2

2

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

 

 

 

10

10

10

10

10

3. Чисельність працівників, за яких роботодавцю надається компенсація фактичних витрат по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, осіб - усього

-

-

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

36

 

 

 

 

 

37

 

 

 

 

 

37

 

 

 

 

 

38

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

3.1 працівників у юридичних осіб, усього

-

-

 

6

 

11

 

12

 

12

 

12

за яких компенсовано:

 

 

 

 

 

 

 

50% суми нарахованого єдиного внеску, осіб

-

-

-

 

 

 

 

100% суми нарахованого єдиного внеску, осіб

-

-

6

 

11

 

12

 

12

 

12

3.2 працівників у фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб – платників податку з доходів фізичних осіб, усього

-

-

 

 

 

15

 

 

 

25

 

 

 

25

 

 

 

25

 

 

 

26

за яких компенсовано:

 

 

 

 

 

 

 

50% суми нарахованого єдиного внеску, осіб

-

-

-

 

 

 

 

100% суми нарахованого єдиного внеску, осіб

-

-

15

 

25

 

25

 

25

 

26

________

* Види економічної діяльності наводяться у відповідності до звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою правління  Пенсійного Фонду України від 08.10.2010 № 22-2, зареєстр. в Мін'юсті   від 01.11.2010 № 1014/18309.

 

 

 Таблиця 4. Надання соціальних послуг Державною службою зайнятості України

                 (тис. осіб)

Найменування

показника

2011

звіт

2012

звіт

2013

очікуване

2014

прогноз

2015

прогноз

2016

прогноз

2017

прогноз

1. Чисельність осіб, що перебувають на обліку та отримують послуги протягом періоду

2085

1927

1915

 

 

 

 

 

1915

 

 

 

 

 

1920

 

 

 

 

 

1920

 

 

 

 

 

1920

2. Чисельність осіб, які мають статус безробітного

867

1018

1096

1105

1115

1125

1134

3. Чисельність працевлаштованих осіб з числа тих, що перебувають на обліку

1289

1028

1030

1035

1033

1035

1035

4. Чисельність працевлаштованих осіб з числа зареєстрованих безробітних

226

287

280

290

300

300

310

5. Чисельність зареєстрованих безробітних, які проходитимуть професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації

161

202

188

189

192

193

195

6. Чисельність осіб, залучених до участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру

330

478

143

 

 

 

 

 

247

 

 

 

 

 

244

 

 

 

 

 

246

 

 

 

 

 

243

з них зареєстрованих безробітних

 

 

 

 

 

 

 

7. Чисельність осіб, яким надано послуги з питань організації підприємницької діяльності та ведення власної справи

 

 

 

 

 

 

 

з них організували власну справу

25

24

25

 

24

 

25

 

24

 

26

 

Таблиця 5. Показники сприяння зайнятості інвалідів

 

(осіб)

Найменування

показника

2011

звіт

2012

звіт

2013

очікуване

2014

прогноз

2015

прогноз

2016

прогноз

2017

прогноз

1. Чисельність працюючих інвалідів на підприємствах установах та організаціях, згідно із звітами, поданими до відділень Фонду соціального захисту інвалідів*

419

397

435

437

439

441

445

2. Кількість створених робочих місць за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів

1

0

0

0

0

0

1

3. Чисельність інвалідів, що перебувають на обліку в Державній службі зайнятості України

 

40

36

42

43

42

43

43

3.1. з них зареєстровані безробітні

27

20

28

28

28

28

28

4. Чисельність інвалідів, працевлаштованих за сприяння Державної служби зайнятості України

 

19

20

23

23

22

22

22

4.1. з них зареєстровані безробітні

6

4

8

8

8

8

8

4.1.1 у тому числі отримувачі одноразово виплаченої допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності

 

 

3

0

1

1

1

1

1

5. Чисельність інвалідів, залучених до участі у громадських роботах

3

1

1

2

3

3

3

5.1. з них з числа зареєстрованих безробітних

3

1

1

2

3

3

3

6. Чисельність інвалідів, які проходили професійне навчання – усього

10

6

3

3

3

3

3

зокрема за рахунок:

 

 

 

 

 

 

 

6.1. коштів Фонду соціального захисту інвалідів

7

5

2

2

2

2

2

6.2. коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

 

3

1

1

1

1

1

1

7. Чисельність інвалідів, працевлаштованих строком не менше ніж на два роки на нові робочі місця за направленням Державної служби зайнятості України, за яких роботодавцю надається компенсація витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Чисельність інвалідів, працевлаштованих на підприємства, установи, організації шляхом надання дотацій за

 

 рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів, зареєстрованих у Державній службі зайнятості України як безробітні

 

0

0

0

0

0

0

0

________

* Визначається на основі звітних даних за формою №10-ПІ (річна), затвердженою наказом Мінпраці від 10 лютого 2007 р. №42 за погодженням з Держкомстатом та Держкомпідприємництвом (зареєстрований у Мін′юсті 13 лютого 2007 року за №117/13384).

Назад Наверх